گلپک سبز

سبزترباشیم

درباره این شرکت

واحد فناوری آریسا سبز سایا با برند گلپک سبز مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت در زمینه های: _ کشاورزی، بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک و شیمی _ استفاده از تکنولوژی های سبز و دوستدار محیط زیست _ فروش و بازرگانی نهاده های کشاورزی مبتنی بر تکنولوژی های سبز ایده محوری: تولید کارت های هوشمند تغذیه کننده خاک و رویشی با فناوری زیست پایه

گلپک سبز

ویدیو معرفی