جناب آقای معظمی

مرکز مشاوره: مرکز مشاوره تست | حوزه مشاوره: مشاور ثبت نام در بخش های مسابقه ای جشنواره - ارائه طرح به سرمایه گذاران

درباره جناب آقای معظمی

مشاور ثبت نام در بخش های مسابقه ای جشنواره - ارائه طرح به سرمایه گذاران

رزرو وقت مشاوره


هیچ جلسه مشاوره‌ای تعریف نشده است.

[[session.date_day]]
[[session.date_month]]

ساعت [[session.start_time]] تا [[session.end_time]]


[[session.type_display]]
ظرفیت: [[session.count]] نفر

[[session.price]] ریال

رزرو نوبت رزرو نوبت